Qeveria miraton koeficientët e indeksimit të pagave, nga viti 1994-2018

/ATSH/ – Këshilli i Ministrave miratoi sot koeficientët e indeksimit të pagave, mbi të cilat janë paguar kontributet për sigurimet shoqërore të detyrueshme, për efekt të llogaritjes së bazës së vlerësuar për llogaritjen fillestare të pensioneve, me datë fillimi 01.01.2018 dhe në vazhdim, sipas viteve, të jenë, si më poshtë vijon:

Për pagat referuese deri më 01.01.1994          8.76;
Për pagat e vitit                    1994                  8.76;
Për pagat e vitit                   1995                   7.05;
Për pagat e vitit                   1996                   5.47;
Për pagat e vitit                   1997                   5.47;
Për pagat e vitit                   1998                   4.57;
Për pagat e vitit                   1999                   3.71;
Për pagat e vitit                   2000                   3.38;
Për pagat e vitit                   2001                   2.89;
Për pagat e vitit                   2002                   2.67;
Për pagat e vitit                   2003                   2.39;
Për pagat e vitit                   2004                   2.17;
Për pagat e vitit                   2005                   1.97;
Për pagat e vitit                   2006                   1.79;
Për pagat e vitit                   2007                   1.71;
Për pagat e vitit                   2008                   1.51;
Për pagat e vitit                   2009                   1.39;
Për pagat e vitit                   2010                   1.33;
Për pagat e vitit                   2011                   1.28;
Për pagat e vitit                   2012                   1.23;
Për pagat e vitit                   2013                   1.18;
Për pagat e vitit                   2014                   1.18;
Për pagat e vitit                   2015                   1.02;
Për pagat e vitit                   2016                   1.02;
Për pagat e vitit                   2017                   1.00;
Për pagat e vitit                   2018                   1.00.

Sipas relacionit që shoqëron këtë vendim: Në vitin 2018, pagat mbi të cilat janë paguar kontributet e sigurimeve shoqërore deri në vitin 2017, pas indeksimit të tyre me koeficientët vjetorë të përcaktuar në këtë vendim, nuk mund të jenë më të larta se:
a) trefishi i pagës minimale në shkallë vendi, e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për efekt të pagimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore në vitin 2018, për pagat e periudhës nga viti 1994 deri më 31.12.2001;
b) paga maksimale në shkallë vendi, e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për efekt të pagimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore në vitin 2018, për pagat nga viti 2002 e në vazhdim.
3. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, lidhen me zbatimin e formulës së caktimit të pensioneve, aplikohen vetëm për pensionet që caktohen me datë fillimi nga 1.1.2018 e në vazhdim dhe përballohen brenda buxheteve vjetore, të miratuara për Institutin e Sigurimeve Shoqërore.
Koeficientët e indeksimit të pagave, të përcaktuar në vendimin nr.927, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për koeficientët e indeksimit të pagave, për efekt të llogaritjes së bazës së vlerësuar për llogaritjen fillestare të pensioneve”, mbeten në fuqi dhe përdoren për indeksimin e pagave mbi të cilat janë paguar kontributet vetëm për pensionet me datë fillimi deri më 31.12.2017, përfshirë edhe këtë datë.

Ngarkohet Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e këtij vendimi. /e.xh/r.e/