Kontakti

Fort të nderuar lexues të portalit “Malësia”, duke ju falënderuar për besimin tuaj që keni zgjedhur ne të informoheni, ju shprehim gatishmërinë dhe obligimin e korrektësisë ndaj jush për të publikuar në portalin www.gazetamalesi.com, reklama, njoftime dhe gjithçka tjetër, kundrejt parimit reciprocitetit. Tarifat për publikimin e aktivitetit tuaj, dhe njoftime të tjera do të jenë në varësi të vendit që zgjidhni për t’i publikuar, kohëzgjatjes dhe një detyrimi që është i pranueshëm.
Gjithashtu ju mund të na dërgoni materiale që dëshironi t’i publikoni në këtë portal, por edhe në të përtremuajshmen “Malësia”, gazetë në print. Tekstet duhet të jenë korrekt në planin drejtshkrimor, të shoqëruara me foto. Publikimi i materialeve kalon përmes shqyrtimit të kolegjiumit të redaksisë së Gazetës Malësi.
Jeni të mirëpritur!
Kontakt: [email protected]
[email protected]
Cel: + 34 739 89 68 9
+ 355 692098373

Send us a message!

Important. You need to add reCAPTCHA keys in the theme options for contact form to work.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com